söndag 28 mars 2010

Centern och alliansregeringen vill göra det tryggare som nyföretagare

13 förslag från Maud Olofsson och Alliansregeringen som ger ökad trygghet för nyföretagare:

13 reformförslag

1. Nyföretagare får SGI motsvarande en anställd
Egenföretagare ska omfattas av ett generellt lagstiftat uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt till minst sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande vad en anställd skulle få. Längre uppbyggnadsskede kan beviljas efter prövning.

Idag är det upp till Försäkringskassan att göra en bedömning.

2. Nyföretagare får behålla A-kassenivå i två år
Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd före starten. Detta är dubbelt så länge som idag.

3. Längre karenstid i sjukförsäkringen och sänkt egenavgift
Karenstiden för egenföretagare utökas från en till sju dagar, vilket medför sänkt egenavgift med 0,74 procentenheter.

En ännu längre karenstid ska kunna väljas – 14, 30, 60 eller 90 dagar. Detta ökar valfriheten och flexibiliteten för företagaren. En längre karenstid medför ytterligare sänkning av egenavgiften.

I dag är den generella karenstiden en dag med möjlighet att välja tre och 30 dagars karenstid.

4. Jämförelseinkomsten i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort
Detta förslag innebär att en egenföretagare nu kan få ut högre ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen än vad en motsvarande anställd skulle ha få.

5. Tillfällig föräldrapenning på jämlika villkor
Vid uttag av tillfällig föräldrapenning ska en egenföretagares årsarbetsid beräknas till 260 dagar, jämfört med 365 som det är idag. Det ger normalt höjd ersättning till egenföretagare.

6. Förmånligare beräkning av a-kassa
Dagsförtjänsten i arbetslöshetsförsäkringen för egenföretagare bör baseras på den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen om det är mer förmånligt. Detta ger incitament att driva företaget vidare även när företaget tillfälligt går sämre.

Idag fastställs dagpenningen utifrån genomsnittet av de tre senaste åren före avvecklingsåret.

7. Tydligare företagarbegrepp i arbetslöshetsförsäkringen
Företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen kopplas till inkomstskattelagen för att ta bort de tolkningsproblem som finns i dagens a-kassesystem.

8. Enklare att få A-kassa vid uppehåll i företaget
En företagare föreslås kunna göra fler uppehåll i verksamheten än idag då det endast är tillåtet att göra ett uppehåll.

9. Bättre regler i arbetslöshetsförsäkringen vid företagande som bisyssla
Regeringen föreslår att företagare ges ökade möjligheter att fortsätta att driva företag som bisyssla exempelvis parallellt med heltidsanställning. Inkomstgränsen för bisyssla tas också bort.

Idag får inkomsten från bisyssla under tolvmånadersperioden inte överstiga ett belopp som motsvarar sex grundbelopp (f.n. 1 920 kr vecka).

10. Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader införs
Ett generellt högkostnadsskydd som omfattar alla arbetsgivare införs. Det ger arbetsgivaren möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som överstiger två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda.

11. Havandeskapspenning för företagare utreds
Möjligheten till havandeskapspenning för företagare ska utredas av Arbetsmiljöverket.

12. Översyn av regler för företagare, beroende på vald företagsform
Reglerna för företagare som bedriver verksamhet i fåmansbolag jämfört med egenföretagare kommer att utredas vidare i Regeringskansliet.

13. Översyn av reglerna för kombinatörer i arbetslöshetsförsäkringen
Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för dem som väljer att kombinera anställning och företagande kommer att utredas vidare i Regeringskansliet.

Andra bloggar: Mårtensson


Inga kommentarer: